Menu Uložené nabídky

fav C&W | Desenio Group otevřelo distribuční centrum v CTParku Bor

21.06.2022 v 12:45 Img

Desenio Group otevřelo distribuční centrum v CTPark Bor,
své první mimo nordický regionDesenio Group, přední evropský prodejce nástěnných obrazů, si pronajala téměř 18,5 tisíce čtverečních metrů v průmyslově-logistickém areálu CTPark Bor. Švédská společnost bude prostory využívat jako své distribuční centrum pro evropské trhy mimo nordický region. Transakci zprostředkovala realitně poradenská společnost Cushman & Wakefield.

Desenio Group je rychle rostoucím přímým online prodejcem dostupných nástěnných obrazů, který na evropském trhu zastává vedoucí pozici. Svou činnost v evropských zemích mimo nordický region podpoří otevřením distribučního centra v CTPark Bor v západních Čechách.

Pro umístění distribučního centra se zvažovalo několik lokalit v různých evropských zemích. S pomocí industriálního týmu společnosti Cushman & Wakefield byl jako nejlepší možnost vybrán CTPark Bor v blízkosti hranic s Německem.

„Díky našemu novému logistickému centru se více přibližujeme většině našich evropských zákazníků mimo nordický region. Zkrátíme tak dobu doručení a snížíme dopad na životní prostředí. Důsledkem budou také nižší náklady,“ uvedl Jimmie Grönlund , Head of Fulfillment of Desenio Group.

Prostory jsou zcela nově vybudované a technologie byla navržena tak, aby byl proces doručení efektivní, škálovatelný a rychlý.

Společnost Cushman & Wakefield poskytla komplexní balíček poradenských služeb, počínaje tendrem na výstavbu a poradenstvím při pronájmu, přes projektový management včetně stavebního dozoru či architektonického návrhu vestavěných kanceláří až po logistické poradenství zahrnující technické řešení skladu a tendr na celou škálu skladového vybavení.

„Koordinace takto rozsáhlého projektu během covidových omezení, jejíž součástí byla online jednání na dálku a cestování doprovázené častými karanténami, byla opravdu náročným úkolem. Jsme rádi, že jsme pro Desenio Group, významného e-commerce hráče na evropském trhu, úspěšně zajistili tyto moderní a ideálně umístěné prostory,“ uvedl Vít Zdráhal, partner a vedoucí zastupování nájemců a pronajímatelů v industriálním týmu společnosti Cushman & Wakefield , který se na transakci podílel společně s týmem specializovaných poradců napříč firmou.

CTPark Bor je jeden z nejúspěšnějších business parků v regionu střední a východní Evropy, s výhodným umístěním v západních Čechách, 50 km od centra Plzně, s vynikajícím dálničním spojením a pouhých 15 km od německých hranic. Silnice a významné obchodní cesty vedou nejen do Německa, ale i dále, do Itálie. Jde o ideální lokalitu pro logistické poskytovatele e-commerce obsluhující český, německý a další evropské trhy.

„Jsme hrdí, že z mnoha možností si Desenio vybralo náš park. CTPark Bor je jeden z nejúspěšnějších obchodních parků v CEE – nejen kvůli své výborné strategické poloze, ale také díky vysoce modernímu zázemí, které přizpůsobujeme potřebám našich nájemců. Ve spolupráci se společností Cushman & Wakefield jsme Desenio Group ještě více přiblížili jejich zákazníkům a podpořili její celoevropskou expanzi,“ uvedl Jakub Kodr , obchodní ředitel CTP pro ČR.

Vedle Desenio Group, která otevřela své nové logistické centrum 5. května 2022, patří k významným nájemcům CTPark Bor například společnosti Loxxess, Fiege či Primark.Desenio Group opens a distribution centre in CTPark Bor,
the first one outside the Nordic regionDesenio Group, a leading European wall art provider, leased nearly 18.5 thousand square metres of industrial-logistics space in CTPark Bor. The premises will serve as the Swedish company’s distribution centre for European markets outside the Nordic region. The transaction was assisted by Cushman & Wakefield.

Desenio Group is a Swedish, fast growing digital direct-to consumer company with a leading position as an online based provider of affordable wall art in Europe. To support its European operations outside the Nordic region, a distribution centre was opened in
CTPark Bor
in Western Bohemia, Czech Republic.

For the distribution centre, several locations were considered in various European countries. With the assistance of Cushman & Wakefield’s Industrial Agency team,
CTPark
Bor close to the German border was selected as the best option.

“With our new logistics center, we get closer to most of our European customers outside the Nordic region, which results in shorter lead times and less environmental impact. As a consequence, we also reduce our logistics costs,” says Jimmie Grönlund, Head of Fulfillment of Desenio Group.

The premises are entirely newly built and the technology is designed to ensure an efficient, scalable process and fast delivery times.

Cushman & Wakefield provided a comprehensive package of advisory services, ranging from industrial development tender and leasing advisory, to project management including controlling of the construction, to designing the integrated offices, to logistics advisory involving the warehouse’s technical design and the tender for a whole range of warehouse equipment.

“Coordinating such an extensive project during the covid limitations, which included remote negotiations conducted online or numerous quarantines accompanying the travels, was a truly challenging task. We’re glad we succeeded in securing these state-of-the art and ideally located premises for Desenio Group a significant e-commerce player on the European market,” said Vít Zdráhal, Partner, Head of Landlord and Tenant Representation in the industrial team at Cushman & Wakefield, who assisted in the transaction together with a team of specialized consultants across the firm.

CTPark Bor is one of CEE’s most successful business parks, strategically located in Western Bohemia, 50 km from Plzeň’s city centre, with excellent highway connectivity and only 15 km from the German border. The routes and important trade paths lead through not only Germany, but even further, to Italy. It is an ideal location for logistics providers in e-commerce serving the Czech, German and other European markets.

“We are proud that out of many options, Desenio chose our park. CTPark Bor is one of the most successful business parks in Central and Eastern Europe not only because of its excellent strategic location, but also thanks to its highly modern facilities that are adapted to the needs of our tenants. In cooperation with Cushman & Wakefield, we have brought the Desenio Group even closer to their customers and supported its pan-European expansion.” says Jakub Kodr, Head of Business Development, CTP Czech Republic.

Next to Desenio Group, who opened their new logistics centre on 5 May 2022, other significant tenants at CTPark Bor include Loxxess, Fiege, or Primark.


Odkaz na web