Menu Uložené nabídky

fav C&W | Vliv inflace na průmyslovém trhu (US)

20.07.2022 v 10:20 Img

CZE: Průmyslové nemovitosti byly v posledních letech nazývány „třídou milovaných aktiv“. Nájemníci, kteří obývají průmyslová zařízení, však čelí inflačnímu tlaku téměř u všech položek, o nichž se hovoří v první části této zprávy, včetně mzdových nákladů, vstupních cen a provozních nákladů a nákladů na nemovitosti. Důležité je, že průmysloví nájemci mají tendenci mít vyšší míru vlastnictví nemovitostí – jinými slovy, větší podíl nájemníků vlastní místo pronájmu. Neúměrně to platí pro výrobu (47 % výrobních zásob je obsazeno vlastníkem) versus sklad-distribuce (25 % je obsazeno vlastníkem). To znamená, že větší podíl nájemců nebude podléhat rozmarům podmínek na trhu s nemovitostmi ve srovnání s jinými sektory nemovitostí. Znamená to ale také, že nájemci, kteří mají tendenci kupovat nebo stavět do vlastnictví, budou konfrontováni s rostoucími cenami pozemků a rostoucími náklady na výstavbu. Kromě toho se budou muset vypořádat s nedostatkem pracovních sil v nebytové výstavbě, která je stále 3,6 % na rozdíl od práce ve výstavbě bytových domů, která je o 6,1 % nad úrovněmi před COVID. Pro nájemce industriálních nemovitostí – stále většinu všech průmyslových nájemců – je však cenový šok tím nejlepším termínem pro popis současné atmosféry. Celý článek (ENG) je dostupný zde: Odkaz na web

ENG: Industrial real estate has been called the “darling asset class” in recent years against one of the most bullish backdrops in all of property. However, the tenants who occupy industrial facilities stand alone in facing inflationary pressure from just about every line item discussed in part one of this report, including labor costs, input prices and operational costs, and real estate costs. Importantly, industrial occupiers tend to have higher rates of real estate ownership—in other words, a larger share of occupiers own instead of rent. This is disproportionately true for manufacturing (47% of manufacturing stock is owner-occupied) versus warehouse-distribution (25% is owner-occupied). What this implies is that a larger share of occupiers will not be subject to the whims of real estate market conditions compared to other property sectors. But it also means that occupiers who tend to buy or build-to-own will be confronted with rising land prices and increasing construction costs. Additionally, they will have to navigate the scarcity of labor in non-residential construction, which is still 3.6% below a full recovery in contrast to residential construction labor, which is 6.1% above pre-COVID levels. For renters of industrial properties, though—still a majority of all industrial occupiers—sticker shock is the best term to describe the current atmosphere. Full article is available on following link: Link to full article